Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Cijeli brojevi


Cijeli brojevi - uvod


Suprotni brojevi i apsolutna vrijednost cijelog broja


Uspoređivanje cijelih brojeva


Zbrajanje i oduzimanje cijelog broja


Množenje cijelih brojeva


Dijeljenje cijelih brojeva

Gore

Množenje cijelih brojeva


Umnožak pozitivnog i negativnog cijelog broja jednak je negativnom umnošku njihovih apsolutnih vrijednosti.

   a•(-b)=(-a)•b=-(a•b) 

   Primjer:   2•(-3)=-(2•3)=-6

Umnožak dva negativna cijela broja jednak je umnošku njihovih apsolutnih vrijednosti.

(-a) •(-b)=|-a|•|-b|=a•b

   Primjer:   (-5)•(-2)=|-5|•|-2|=5•2=10

Ako je u umnošku paran broj faktora umnožak je pozitivan, a ako je negativan broj faktora umnožak je negativan.

   Primjeri:   (-2)•(-3)•(-4)=-24   (-2)•(-4)•(-5)•(-2)=80

Kod množenja cijelih brojeva vrijede svojstva:

   Ako je jedan faktor 0 umnožak je 0         z•0=0•z=0

      Primjer:   5•0=0

   Broj 1 je neutralan element   z•1=1•z=z

      Primjer   7•1=7

   Umnožak s -1 rezultira suprotnim brojem   z•(-1)=-z

       Primjer   9•(-1)=-9

   Komutativnost   a•b=b•a

   Asocijatnivnost   (a•b)•c=a•(b•c)

   Distributivnost množenja prema zbrajanju   (a+b)•c=a•c+b•c

   Distributivnost prema oduzimanju   (a-b)•c=a•c-b•c