Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Skupovi točaka u ravnini


Uvod - skupovi točaka u ravnini


Pravac, polupravac i dužina


Međusobni odnos dvaju pravaca u ravnini


Kružnica, krug i dijelovi kruga


Paralelogram


Trokut


Centralna simetrija

Gore

Centralna simetrija


Centralna simetrija ravnine točku T preslikava u točku T1 ako postoji točka S koja dužinu tt1 dijeli na dva dijela jednake duljine.

|TS|=|T1S| Točka S je centar simetrije.

 

Centralna simetrija

 

Geometrijski lik (dio ravnine) je centralno simetričan ako postoji točka S s obzirom na koju centralna simetrija taj lik preslika u samoga sebe.

Primjer: pravokutnik je centralnosimetričan s obzirom na sjecište svojih dijagonala

Centralna simetrija ravnine s obzirom na bilo koju točku ravnine preslikava dužinu u njoj usporednu dužinu jednake duljine.

 

Centralna simetrija pravca

 

 

Osna simetria ravnine točku T preslika u točku T1 ako postoji pravac s koji  je okomit na dužinu tt1 i koji djeli dužinu tt1 na dva dijela jednakih duljina.

 

Osna simetrija

 Dužina je osnosimetrična s obzirom na pravac koji je dijeli na dva jednaka dijela i okomit je na nju.

Geometrijski lik je osnosimetričan ako postoji pravac s obzirom na koji osna simetrija taj lik preslika u samoga sebe. 

Simetrala dužine je pravac koji dijeli dužinu na dva jednaka dijela i okomit je na nju. Svaka točka simetrale dužine jednako je udaljena od krajnih točaka te dužine.