Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Skupovi točaka u ravnini


Uvod - skupovi točaka u ravnini


Pravac, polupravac i dužina


Međusobni odnos dvaju pravaca u ravnini


Kružnica, krug i dijelovi kruga


Paralelogram


Trokut


Centralna simetrija

Gore

Trokut


Presjekom dviju poluravnina nastaje kut

Kut
Točka V je vrh kut, polupravci a i b su krakovi kuta

Presjekom triju poluravnina nastaje trokut.

Trokut
 
Točke A,B,C su vrhovi trokuta
Dužine ab, bc i acsu stranice trokuta
|AB|=c |BC|=a |AC|=b
 
S obzirom na duljine stranica trokut može biti raznostraničan, jednakokračan i jednakostraničan.
Raznostraničan trokut ima sve tri stranice različite duljine. Jednakostraničan trokut ima sve tri stranice jednake duljine, a jednakokračan ima dvije stranice jednake duljine. Stranice jednake duljine zovu se krakovi, a treća stranica osnovica.
 
Ako  su dvije stranice trokuta međusobno okomite trokut je pravokutan.
Stranice koje su međusobno okomite zovu se katete, a treća hipotenuza (najdulja).
Pravokutni trokut
Stranice  ac i bcsu katete a abhipotenuza

 

Formule

Površina pravokutnog trokuta jednaka je umnošku duljina njegovih kateta podjeljeno s dva

   |AC|=a |BC|=b P=(a•b) : 2

Opseg se izračunava sa tri načina, a svaki je karakterističan za vrstu trokuta:

Jednakostranični trokut: 3a

Jednakokračni trokut: 2a+b

Raznostranični trokut: a+b+c

Kod jednakostraničnog trokuta imamo i sve jednake kuteve, kod jednakokračnog trokuta imamo 2 jednaka i 1 različit kut, a kod raznostraničnog trokutaimamo tri različita kuta.

Zbroj sva tri kuta u trokutu uvijek iznosi α (alfa) + β (beta) + γ (gama) = 180

   Primjer zadatka:

       Ako je: α=70, β=80, γ=?

      α+ β+γ=180

      70+80+γ=180

      γ=180-80-70=30

 

Više o trokutima