Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Skupovi točaka u ravnini


Uvod - skupovi točaka u ravnini


Pravac, polupravac i dužina


Međusobni odnos dvaju pravaca u ravnini


Kružnica, krug i dijelovi kruga


Paralelogram


Trokut


Centralna simetrija

Gore

Paralelogram


Skup svih točaka ravnine između dva međusobno usporedna pravca zajedno s tim pravcima naziva se pruga. Pruga nastaje kao presjek dviju poluravniona čiji su rubni pravci međusobno usporedni.

Pruga

Presjekom dviju pruga nastaju razni podskupovi ravnine. Jedan od njih je paralelogram.

Paralelogram je četverokut s dva para paralelnih i sukladnih suprotnih stranica.

Paralelogram je presjek dviju pruga. Nasuprotni kutovi su također sukladni. Dijagonale (obično označene s e (kraća) i f (duža)) se prepolavljaju (sjecište dijagonala je polovište svake dijagonale).

Paralelogram

 

Formule:

Površina a•ha  ili b•hb

Opseg 2(a+b)

r (radijus upisane kružnice) ha/2

R(radijus opisane kružnice) e/2

Posebni slučajevi paralelograma su:

   Romb - sve su stranice jednake duljine.
   Pravokutnik - svi su kutovi pravi (nasuprotne su stranice usporedne).
   Kvadrat - pravokutnik jednakih duljina stranica (sve su stranice jednake, svi su kutovi pravi).