Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Skupovi točaka u ravnini


Uvod - skupovi točaka u ravnini


Pravac, polupravac i dužina


Međusobni odnos dvaju pravaca u ravnini


Kružnica, krug i dijelovi kruga


Paralelogram


Trokut


Centralna simetrija

Gore

Kružnica, krug i dijelovi kruga


Kružnica je skup točaka ravnine koje su jednako udaljene od jedne zadane točke ravnine. Ta zadana točka je središte ( centar) kružnice i najčešće se označava sa slovom S.

Polumjer ili radijus je dužina koja spaja središte kružnice s bilo kojom točkom kružnice. Duljina polumjera označava se slovom r.

Kružnica je određena središtem i polumjerom.

Dužina koja spaja dvije točke kružnice zove se tetiva.  Najveća tetiva prolazi središtem kružnice i zove se promjer (dijametar).

Duljinu promjera označavamo slovom d.

Dio kružnice omeđen dvjema točkama je kružni luk.

Kružnica
 
k(S,r)
dužina d(A,S) je polumjer kružnice k
|AS|=r je duljina polumjera
dužina d(A,B) je tetiva kružnice
dužina d(C,D) je promjer kružnice
d=2r
Kružni luk - oznaka je kružni luk
 
Krug
Krug je skup točaka ravnine omeđen kružnicom (zajedno s kružnicom). Krug K određen je sa središtem S i polumjerom r.
Pišemo K(S,r)
 
Isječak kruga
Kružni isječak je dio kruga omeđen s dva polumjera i pripadajučim kružnim lukom l
Odsječak kruga
Kružni odsječak je dio kruga omeđen tetivom i pripadajučim kružnim lukom l
 
Više o kružnici i krugu