Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Kružnica i krug


Osnovno o kružnici i krugu


Kružnica i pravac


Međusobni položaji dvaju kružnica


Obodni i središnji kut


Opseg kruga, duljina kružnog luka i površina kruga i dijelova kruga

Gore

Kružnica i pravac


Kružnica i pravac mogu imati slijedeće međusobne položaje:

 

   1.  Pravac p siječe kružnicu u dvije točke

      Takav pravac naziva se sekanta kružnice. Udaljenost sekante od središta kruga je manja od r.

      Sekanta kružnice

Točke A i B su zajedničke točke kružnice k i pravca p

   2. Pravac dira kružnicu u jednoj točki

      Takav pravac zove se tangenta kružnice.

      Tangenta je okomita na polumjer kružnice povučen u diralištu, a udaljenost tangente od središta jednaka je radiusu.

   Tangenta

Točka D je diralište.

   3. Pravac je izvan kružnice

      Pravac nema  zajedničkih točaka s kružnicom. Njegova udaljenost od središta kružnice je veća od radiusa kružnice.

      Pravac izvan kružnice