Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Kružnica i krug


Osnovno o kružnici i krugu


Kružnica i pravac


Međusobni položaji dvaju kružnica


Obodni i središnji kut


Opseg kruga, duljina kružnog luka i površina kruga i dijelova kruga

Gore

Osnovno o kružnici i krugu 

 

 

Pripadnost točaka kružnici

 

Točka A je unutar kružnice, točka B pripada kružnici, točka D je izvan kružnice, 

Dužina Dužina AB koja spaja dvije točkekružnice zove se tetiva. Dio kružnice omeđen tetivom zove se kružni luk. Tetiva koja prolazi središtem kruga zove se promjer kružnice.Duljina promjera označava se sd za nju vrijedi d=2r i zove se dijametar kružnice.

Tetiva i simetrala tetive kruznice

 

Pravac s simetrala simetrala je tetive AB.

Simetrala svake tetive kružnice prolazi središtem te kružnice

Kružnica je određena s tri točke koje ne pripadaju istom pravcu,

Sve točke kružnice zajedno sa  točkama unutar nje čine krug. Krug K sa središtem S i radijusom r, zapisujemo kao K(S,r).