Izbornik
Dobrodošli
Matematičke formule
Matematički priručnik
Matematičke pitalice
Matematika i priroda
Zbirka zadataka

Reklama


Dinamički izbor

Opća jednadžba pravca


Ekplicitna i implicitna jednadžba pravca


Jednadžba pravca kroz dvije točke


Usporedni i okomiti pravci


Sjecište dvaju pravaca i grafičko rješavanje sustava

Gore

Ekplicitna i implicitna jednadžba pravca


Kažemo da je jednadžba y=ax+b eksplicitna jednadžba pravca. U eksplicitnoj jednadžbi y=ax+b   a je koeficijent smjera a b odsječak na osi ordinata. Ako je b=0 pravac prolazi ishoditem koordinatnog sustava, a ako a = 0 pravac je paralelan sa x osi.

Jednadžba Ax+By+C=0 (A,B i C su zadani brojevi) zove se implicitna ili opća jednadžba pravca.

Svaka eksplicitna jednadžba može se prevesti u implicitnu jednadžbu

   Primjer:   y=3x-6 može se u implicitnom obliku pisati kao 3x-y-6=0

Ako je u implicitnoj jednadžbi parametar b≠0, možemo ju pretvoriti u eksplicitnu jednadžbu.

   Primjer:   8x-4y+2=0    |:4

                 2x-y+2=0

                 y=2x+2   eksplicitni oblik

Ako je B=0 u implicitnoj jednadžbi ona ima oblik Ax+C=0 i predstavlja pravac koji je paralelan s osi y.